Voor welke warmtediensten kan ik bij Fluvius terecht?

Fluvius is expert op het vlak van de aanleg van nuts- en energienetten (gas, elektriciteit, kabel, riolering én warmte) op het openbaar domein. Wij beschikken over ruime expertise en ervaring met het uitwerken van warmteprojecten van A-Z. Wij bieden advies aan vanaf de beginfase van een warmteproject, werken studies uit, zorgen voor aanleg en onderhoud van het net en zorgen dat de klant kan beschikken over warm sanitair water en verwarming. Op deze manier trachten wij gemeenten, steden, projectontwikkelaars en de eindklanten zoveel mogelijk te ontzorgen op verschillende domeinen. Hieronder kan je meer lezen over onze warmtediensten.

Warmtezoneringskaart

Een warmtezoneringskaart is een studie die aangeeft welke duurzame warmteconcepten op welke locaties haalbaar zijn.

De warmtezoneringskaart:

 • deelt het grondgebied op en formuleert per deelgebied een aantal duurzame warmteconcepten
 • helpt lokale besturen bij de formulering van een lokaal warmte- of energiebeleidsplan
 • brengt per scenario de impact op bewoners, bedrijven en het lokaal bestuur in kaart

Bij de bespreking van onze warmtezonering bepalen we in onderling overleg een plan van aanpak, de scope (inhoudelijk en ruimtelijk), de ambitie en de randvoorwaarden. We brengen vervolgens in kaart welke informatie en data beschikbaar zijn, en we leggen de planning en mijlpalen vast. Het eindresultaat is een complete studie die alle informatie bevat in zowel tekst als afbeeldingen en kaartmateriaal.

Studie, ontwerp & aanleg van het warmtenet

Bij de ontwikkeling van warmtenetten staat Fluvius je bij vanaf de technische detailstudie (haalbaarheid, exploitatieparameters, …) over het ontwerp (GIPOD, aanstelling studiebureau, aanstelling veiligheidscoördinator, definitief detailontwerp) tot de effectieve voorbereiding en realisatie van het warmtenet.

Die laatste stap omvat de opmaak van de lastenboeken, de aanbesteding van de werken, de begeleiding bij de uitvoering, de opvolging van de vorderingsstaten, de indienstname en de aanmelding van het warmtenet bij de VREG.

Aansluiting op een warmtenet

Als warmtenetbeheerder kan Fluvius de fysieke aansluiting op een warmtenet voor een klant realiseren door warmte te leveren en verbruik te meten. We doen dit voor alle gebouwen die langs een (toekomstig) warmtenet gelegen zijn.

Deze dienst omvat:

 • de controle van de wenselijkheid van de aansluiting (ecologisch, economisch en maatschappelijk)
 • de technische aansluitbaarheid
 • de opmaak van een aansluitingscontract
 • een klantoverleg tijdens de werkvoorbereiding en uitvoering
 • de indienststelling
 • de metering en facturatie

Op netten van derden voorziet Fluvius geen aansluitingen of metering.

Nettoegang tot het warmtenet

Als warmtenetbeheerder sluit Fluvius een toegangscontract af met een toegangshouder.

Een toegangscontract legt de volgende aspecten vast:

 • de rechten, plichten en aansprakelijkheden met betrekking tot de toegang tot het warmtenet
 • de tarieven voor het gebruik en de warmteverliezen van het warmtenet
 • de afspraken voor onderbrekingen op het net voor onderhouds- of herstellingswerken

Exploitatie van de warmtenetten

De exploitatie van een al dan niet door Fluvius gerealiseerd warmtenet* omvat:

 • de organisatie van een wachtdienst 24/7
 • de monitoring van belangrijke parameters
 • de organisatie van exploitatieacties (behandeling van storingen, periodiek onderhoud, toezicht, …)
 • optioneel: de oplevering van een projectnota aan alle betrokken partijen (verbetervoorstellen en aanpassingen)

* Warmtenetten op privédomein vallen buiten onze scope.

Levering van warmte

In het kader van de duurzame energietransitie en een maatschappelijke nood neemt Fluvius de rol van warmteleverancier op. Warmte wordt daarbij aangekocht, geleverd en gefactureerd aan de eindklant (B2C en B2B). Daarnaast beheert Fluvius de in- en buitendienstnames en verhuizen.

Fluvius levert deze service aan klanten die zijn aangesloten op het warmtenet van steden en gemeenten, van DNB’s of van Fluvius zelf.