Energiedienstverleners

Algemene info

Wat is een energiedienstverlener?

Voor Fluvius is een organisatie een energiedienstverlener als deze van ons meetgegevens krijgt en vervolgens met deze data diensten aanbiedt aan anderen. Dit kunnen zowel betalende als gratis diensten zijn.
De regelgever beschouwt een energiedienstverlener als een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, in de inrichtingen of gebouwen van een netgebruiker, energie- of andere diensten levert die de energie-efficiëntie ten goede komen.

Enkele voorbeelden:

 • Een zonnepaneelinstallateur wil een juiste inschatting maken van de installatie en heeft hiervoor het jaarverbruik van zijn klant nodig.
 • Een bedrijf in groepsaankopen wil aan de hand van het jaarverbruik het besparingspotentieel aantonen aan de klanten.
 • Een bedrijf wil all-in energie-advies aanbieden om klanten te helpen bij de energietransitie en om gedragswijziging te bekomen.
 • Een energieleverancier wil bovenop zijn klassieke leveringsactiviteiten ook extra energiediensten aanbieden aan zijn klanten.

Als energiedienstverlener kan je, na het afsluiten van een datatoegangscontract, uit onze dienstencatalogus een keuze maken van beschikbare diensten.

Dienstencatalogus

In de dienstencatalogus vind je een overzicht van al onze diensten terug. De verschillende producten en kanalen zijn hierin opgenomen. Afhankelijk van de manier waarop je de meetgegevens wil bekomen en om welke meetgegevens het gaat, kan je kiezen voor een ander uitwisselingskanaal.

Een overzicht van de dienstencataloog vind je terug op de website van de VREG.

Datatoegangscontract

Als energiedienstverlener moet je een datatoegangscontract afsluiten met Fluvius, van zodra je als dienstverlener individuele meetgegevens van een klant wil raadplegen. Hiervoor heb je altijd een mandaat van de klant nodig.
Dit datatoegangscontract is een door de VREG goedgekeurd standaardcontract.
In het datatoegangscontract staan onder meer:

 • de wederzijdse rechten en plichten van Fluvius en de energiedienstverlener;
 • de aansprakelijkheidsregeling;
 • de betalingsvoorwaarden;
 • de eisen met betrekking tot de toestemming (mandaat) van de netgebruiker of in voorkomend geval de natuurlijke persoon van wie de persoonsgegevens worden verwerkt;
 • de controles m.b.t. de noodzakelijke toestemming.

Het datatoegangscontract heeft verschillende bijlagen. Eén ervan gaat specifiek over de uitwisseling van persoonsgegevens.
De meest actuele versie vind je terug op de website van de VREG.

Toestemming krijgen tot meetgegevens van anderen

De klant heeft ten allen tijde zeggenschap over, en inzage in, de verwerking van zijn persoonsgegevens. Afhankelijk van de gekozen dienst uit de dienstencataloog zijn er 2 mechanismen beschikbaar om toestemming te krijgen tot meetgegevens van anderen:

 1. Geautomatiseerd mandaat via Mijn Fluvius

  De klant geeft op Mijn Fluvius voor een combinatie van EAN-code, periode en type meetgegevens de toestemming aan een energiedienstverlener om de meetgegevens te raadplegen. Als deze klant niet de netgebruiker is, zal Fluvius een bijkomende en expliciete toestemming vragen aan de netgebruiker. Dit gebeurt per e-mail of per brief. Pas na het ontvangen van deze toestemming, worden de meetgegevens ter beschikking gesteld.
   
 2. Schriftelijk mandaat rechtstreeks gegeven aan de energiedienstverlener.

  De netgebruiker geeft aan de energiedienstverlener, voor 1 of meerdere EAN-codes, schriftelijk (digitaal/papier) toestemming tot gebruik van zijn meetgegevens voor een welbepaalde periode en voor een welbepaald doel (vb. voor leveranciersvergelijking). Hiervoor kan hij het modelmandaat (bijlage 1) van het datatoegangscontract gebruiken. De energiedienstverlener moet deze mandaten beheren en Fluvius zal steekproeven uitvoeren om de juistheid en de geldigheid te controleren. In bijlage 2 van het datatoegangscontract vind je de modaliteiten.

Datafee

De meeste diensten zijn betalend. Dit hangt af van de manier waarop je de informatieve meetgegevens wil bekomen en om welke informatieve meetgegevens het gaat. De tarieven voor datadiensten vind je hieronder terug.

Tarieven databeheer
PDF Document | 111.1 KB

Welke data kan ik krijgen van Fluvius?

Fluvius stelt meetgegevens van elektriciteit en aardgas beschikbaar aan energiedienstverleners:

Fluvius is belast met het uitlezen van de elektriciteits- en aardgasmeters op het distributienet, de vaststelling van de injectie en de afname van de producenten en afnemers op het distributienet en de verwerking, bewaring en het ter beschikking stellen van die gegevens.

Afhankelijk van de meetinrichting van de klant en de keuze van de klant zullen er meer of minder meetgegevens beschikbaar zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee types meetinrichtingen. Enerzijds een grootverbruiksmeetinrichting (klanten met een aansluitvermogen >= 56 kVA) en anderzijds een kleinverbruiksmeetinrichting (klanten met een aansluitvermogen < 56 KVA).

Grootverbruiksmeetinrichtingen zijn standaard continu gemeten (dagelijks worden kwartierwaarden van de vorige dag uitgelezen). Kleinverbruiksmeetinrichtingen met een digitale meter worden dagelijks uitgelezen. Kleinverbruiksmeetinrichtingen met een klassieke meter worden standaard jaarlijks uitgelezen (of bij elke gebeurtenis in de loop van een jaar die aanleiding geeft tot een afrekening, zoals een verhuis of een verandering van leverancier).

Mits toestemming van de klant kan de energiedienstverlener de informatieve dag-, uur- en kwartierwaarden van de digitale meter verkrijgen. Een specifieke toestemming van de klant is vereist voor het activeren van de uitlezing van kwartierwaarden voor elektriciteit en uurwaarden voor gas.

Privacy en GDPR

Meetgegevens van individuele klanten zijn:

 • Ofwel commercieel gevoelig, waardoor Fluvius als verstrekkende partij gehouden is aan geheimhouding. Er is dus een mandaat (toestemming) nodig van de klant aan de energiedienstverlener. Dit geldt voor alle gegevens van professionele klanten.
 • Ofwel persoonsgegevens en Fluvius is als verstrekkende partij gehouden de GDPR na te leven en een mandaat te krijgen van de klant om zijn meetgegevens te kunnen delen met een energiedienstverlener.

De GDPR geeft verschillende rechten aan de klant, zoals het recht op inzage in zijn gegevens, het recht op vergetelheid (schrappen van zijn gegevens), het recht om geïnformeerd te worden over de verwerkingen van zijn gegevens. Deze rechten en de manier waarop zowel Fluvius als verstrekker als de energiedienstverlener als ontvanger omgaan met de bescherming van de gegevens is opgenomen in een bijlage bij het datatoegangscontract. Het naleven van deze bepalingen is van het grootste belang. Inbreuken betekenen immers een grond tot stopzetten van het contract en dus het einde van het beschikbaar stellen van gegevens.

Welke diensten biedt Fluvius aan?

Datavisualisatie en datarapport via Mijn Fluvius

Deze dienstverlening maakt het mogelijk voor een energiedienstverlener om via Mijn Fluvius voor een EAN-code, meetgegevens van zijn klant met een digitale meter te visualiseren en af te halen onder rapportvorm (csv).

Meer over datavisualisatie en datarapport via Mijn Fluvius.

Ontsluiten van verbruiksdata via API

De dienst ‘ontsluiten van verbruiksdata via API’ maakt het voor een energiedienstverlener mogelijk om automatisch meetgegevens van zijn klant met een digitale meter te ontvangen.

Meer over ontsluiten van verbruiksdata via API.

Netuser Paid Services (NPS)

Deze dienst maakt het voor zowel de netgebruiker als voor de energiedienstverlener (mits mandaat van de netgebruiker) mogelijk om automatisch verbruiksgegevens van grootverbruik meetinrichtingen te ontsluiten.

Meer over NPS.

Datatransfer voor jaarlijkse eenmalige historiek

Deze dienst maakt het voor een energiedienstverlener mogelijk om eenmalig (één keer per jaar) gratis de informatieve verbruikshistoriek van een EAN-code op te vragen.

Meer over datatransfer voor jaarlijkse eenmalige historiek.