Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over ons Data-toegangscontract

Fluvius is belast met het aflezen van de elektriciteits- en aardgasmeters op het distributienet, de vaststelling van de injectie en de afname van de producenten en afnemers op het distributienet en de verwerking, bewaring en het ter beschikking stellen van die gegevens.

De klant heeft zeggenschap over en inzage in de verwerking van zijn persoonsgegevens. Hij kan een mandaat geven om dienstverleners toegang te geven tot zijn meetgegevens, bijvoorbeeld om energiebesparende maatregelen voor te stellen. In het Technisch Reglement Distributie wordt bepaald dat die dienstverlener dan een Data-toegangscontract moet afsluiten met Fluvius om toegang te krijgen tot de meetgegevens, en dit voor informatieve doeleinden. De dienstverlener wordt dan de Data-toegangshouder.

Het Data-toegangscontract beschrijft:

  • De voorwaarden waaronder een Data-toegangshouder toegang krijgt tot de meetgegevens voor informatieve doeleinden.
  • De eigenschappen van de meetgegevens.
  • De manier waarop de Data-toegangshouder toegang krijgt tot de meetgegevens (te selecteren uit de dienstencatalogus).
  • De rechten en plichten van de Data-toegangshouder en van Fluvius.
  • Afspraken op het vlak van gegevensbescherming.
  • De modaliteiten voor opschorting of beëindiging van het Data-toegangscontract.
  • De aansprakelijkheidsregeling.

We zijn bij de consultatie uitgegaan van de bepalingen van de geconsulteerde versie van het Technisch Reglement van september 2019. De introductie van het Data-toegangscontract gaat gepaard met twee wijzigingen aan het ‘Toegangscontract’ dat de toegang tot het distributienet regelt:

  • Er wordt een bijlage 7 voor gegevensbescherming toegevoegd.
  • Er wordt verduidelijkt dat de meetgegevens waarvan sprake in het Toegangscontract betrekking hebben op ‘meetgegevens ter ondersteuning van de marktwerking’. De toegang tot ‘meetgegevens voor informatieve doeleinden’ wordt immers geregeld in het Datatoegangscontract.

Met deze consultatie nodigen we de marktpartijen uit om feedback te geven op het ontwerp van datatoegangscontract en op de voorgestelde aanpassingen aan het Toegangscontract.

De presentatie van het kick-off moment op 16 juli kan je hier raadplegen.

Meer info over het huidige datatoegangscontract via NPS vind je op www.indexis.be/NPS.

Consultatieperiode

De consultatieperiode was van 15/07/2019 tot en met 15/09/2019, gedurende een periode van 9 weken.

Consultatiedocument

Resultaten

De resultaten van de consultatie worden samengevat in het consultatieverslag.
Een overzicht van de punctuele opmerkingen van de respondenten en de antwoorden van Fluvius op deze opmerkingen is beschikbaar in tabelvorm.

De finale, door de VREG goedgekeurde, versie van het Data-toegangscontract is beschikbaar op de VREG website.