Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie over Fluvius’ aanvullende voorschriften bij het Synergrid-voorschrift C2/112

Fluvius organiseert een publieke consultatie over haar voorstel tot wijziging van de Aanvullende voorschriften van Fluvius bij het Synergrid-voorschrift C2/112 betreffende de technische voorschriften voor aansluiting op het hoogspanningsdistributienet.

Scope van de consultatie

Conform artikel 1.5 van het Technisch voorschrift C2/112 van Synergrid kan elke DNB aanvullende eisen aan dit voorschrift opleggen. Fluvius wenst nu deze aanvullende eisen (beperkt) te herzien in het licht van een aantal optimalisaties. De huidige versie dateert van juni 2020. De wijzigingen in het document “Aanvullende voorschriften bij het voorschrift C2/112” vormen het voorwerp van deze consultatie.

Daarnaast publiceert Fluvius het voorlopige geconsolideerde document “Aanvullende voorschriften en toelichting bij het voorschrift C2/112”. Dit document omvat eveneens de toelichtingen van Fluvius bij het voorschrift C2/112. Deze toelichtingen zijn eerder informatief van aard en worden niet ter consultatie of ter goedkeuring voorgelegd. Ze worden ter beschikking gesteld om de lezer een compleet beeld te geven, door het samen lezen van het Synergrid-voorschrift C2/112, en de aanvullende voorschriften en toelichting van Fluvius.

De aanleiding voor de herziening van de aanvullende voorschriften en toelichting is de uitrol van de telebeheer in klantcabines. Dit telebeheer geeft de DNB een accuraat beeld van de nettoestand en laat dynamische verschakeling van het net toe. Hierdoor kan de nettoestand op termijn dynamisch worden beheerd en kan de onthaalcapaciteit van het net worden geoptimaliseerd volgens de toenemende en steeds meer flexibele vermogensbehoeften.

De klant heeft vandaag reeds de mogelijkheid om zijn installatie uit te rusten voor telebeheer. Vanaf 1/1/2022 zal Fluvius overgaan tot telebeheer van alle nieuwe klantcabines die worden aangesloten op het distributienet. Deze vereiste was reeds voorzien in C2/112 maar werd binnen Fluvius enkel in specifieke gevallen en in overleg met de klant toegepast.

Het Synergridvoorschrift C2/112 zelf dateert van maart 2015. Binnen Synergrid wordt een grondige herziening van dit voorschrift opgestart. Deze herziening staat los deze consultatie. Uiteraard zal de herziening van C2/112 ook aanleiding geven tot het grondig herzien van de Aanvullende voorschriften C2/112 van Fluvius.

Conform art. 1.2.4 van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit van de VREG, zal deze nota na publieke consultatie ter goedkeuring aan de VREG worden voorgelegd.

Consultatieperiode

Fluvius nodigt alle belanghebbenden uit om eventuele opmerkingen en suggesties te formuleren op de voorgestelde wijzigingen in het voor publieke consultatie voorgelegde document.
De consultatieperiode loopt van maandag 17 mei 2021 tot en met zondag 13 juni 2021.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle opmerkingen en feedback van de marktpartijen. Fluvius zal deze opmerkingen analyseren en integreren in een consultatierapport samen met de antwoorden van Fluvius.

Consultatiedocument

Volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen kan je via het Excel-bestand via via e-mail versturen met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden.