Consultatie: aanbod niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de distributienetbeheerder

Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) en sms'en uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Consultatie: aanbod niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten voor de distributienetbeheerder

Fluvius organiseert een marktbevraging over welke niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten de stakeholders kunnen aanbieden aan de distributienetbeheerder en welk nut deze kunnen bieden voor het distributienet.

Scope van de consultatie

Met de toevoeging van Artikel 4.1.17/4 en Artikel 4.1.17/6 in het Energiedecreet werd in 2021 een kader gecreëerd voor de aankoop van flexibiliteitsdiensten voor het beheer van lokale congestie en de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten door de distributienetbeheerder.

Conform Artikel 2.3.22 en Artikel 2.3.23 van het Technisch Reglement voor Distributie van Elektriciteit (TRDE) dienen de distributienetbeheerders specificaties of regels op te stellen voor de aankoop van deze diensten.

Fluvius wenst een transparant en participatief overleg met de betrokken marktdeelnemers en marktpartijen op te starten over de specificaties voor de marktgebaseerde aankoop van flexibiliteitsdiensten voor het beheer van lokale congestie, en over de regels voor de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten en de aankoop van de netverliezen.

De scope van deze consultatie beperkt zich tot de niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten.

Op basis hiervan zal de netbeheerder een eerste versie van de regels voor de aankoop van niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten opstellen, die via een afzonderlijke consultatieprocedure met de marktpartijen afgetoetst zullen worden.

Parallel wordt een gelijkaardige procedure opgestart voor het opmaken van de specificaties voor marktgebaseerde aankoop van flexibiliteitsdiensten voor het beheer van lokale congestie of redispatching die eveneens via een consultatieprocedure met de marktpartijen afgetoetst worden.

Een niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst wordt als volgt gedefinieerd in het Energiedecreet:

een dienst die wordt gebruikt door een […] distributienetbeheerder of […] voor

  • spanningsregeling in stationaire toestand
  • snelle blindstroominjecties
  • inertie voor plaatselijke netstabiliteit
  • kortsluitstroom
  • of inzetbaarheid in eilandbedrijf;

In dit kader wenst Fluvius de stakeholders te bevragen over welke niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten zij kunnen aanbieden en welk nut deze kunnen bieden voor het net.

Op basis van de feedback van de stakeholders zal Fluvius bepalen welke niet-frequentiegerelateerde diensten nodig zijn voor een efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het elektriciteitsdistributienet. In het vervolgtraject zullen deze diensten dan ook verder meegenomen worden in het traject voor het opstellen van de regels voor de aankoop van deze diensten.

Fluvius lanceert tegelijk een oproep aan Flexibility Service Providers die interesse hebben om betrokken te worden in eventuele proefprojecten, om zich te melden via het antwoordsjabloon van deze consultatie.

Consultatieperiode

De consultatieperiode loopt van maandag 17 januari 2022 tot en met zondag 27 februari 2022.

Na de consultatieperiode verzamelt Fluvius alle ontvangen feedback. Fluvius zal de antwoorden analyseren, integreren in de verdere stappen van het overleg en op deze basis invulling geven aan de bepalingen van TRDE Art. 2.3.23.

Consultatiedocumenten

Volgende documenten worden ter beschikking gesteld:

Opmerkingen

Eventuele opmerkingen kan je via bovenvermeld Excel-bestand via regulering [at] fluvius [dot] be (e-mail) versturen met vermelding van je naam, voornaam, firma of organisatie en de eventuele confidentialiteit van de antwoorden. Eventuele vragen ter verduidelijking tijdens de looptijd van de consultatie zijn ook welkom op ditzelfde adres.

Consultatieverslag

In het consultatieverslag geeft Fluvius feedback op de reacties van de stakeholders en wordt verduidelijkt op welke manier met de reacties werd omgegaan.